Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

warsztaty-logopeda*** LOGOPEDA ***

Szkolny Gabinet Logopedyczny funkcjonuje od 2010 r. Od początku powstania terapię logopedyczną prowadzi mgr Karolina Lach.

Specjalistyczne zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów:

- z zaburzeniami mowy,

- z zaburzeniami komunikacji językowej,

- z nieprawidłowościami w rozwoju mowy głośnej i pisma,

- z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Korzystanie z poradni logopedycznej jest dobrowolne i bezpłatne. Zajęcia odbywają się w czasie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych - wtedy wymagana jest na nie zgoda rodzica.

Pomoc logopedyczna udzielana jest na wniosek: ucznia, rodzica, nauczyciela uczącego, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym specjalistycznej oraz logopedy. Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów w szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie.

***  PEDAGOG ***

Znalezione obrazy dla zapytania pedagog

 

Pedagogiem szkolnym jest mgr Karolina Lach.

„Pedagog wykonuje rzeczy trudne, ale cudów czynić nie potrafi." 

Zadania pedagoga szkolnego:

- współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawą jakości pracy szkoły,

- współpraca w wychowawcami w dziedzinie wychowania,

- pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,

- planowanie tematyki godzin wychowawczych,

- rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,

- planowanie i organizacja akcji profilaktycznych,

- organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych oraz integracja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,

- współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,

- stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu wolnego i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem.

Uczniu, przyjdź do pedagoga szkolnego gdy:

• nie potrafisz porozumieć się z kolegami, nauczycielem.

• masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

• przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

 • szukasz pomocy

 Godziny pracy logopedy / pedagoga

 Poniedziałek       7:45-13:00

 Wtorek                7:45-13:30

 Środa                  7:45-13:00

 Czwartek            7:00-11:30

 Piątek                 7:00-10:15

 Istnieje możliwość uzgodnienia spotkania na konsultacje indywidualnie zgodnie z potrzebami bezpośrednio z pedagogiem / logopedą.

***PSYCHOLOG***

Podobny obrazZnalezione obrazy dla zapytania psycholog szkolny

 

Psychologiem w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali jest mgr Anna Skrzypczyk.

Zadania psychologa szkolnego:

- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,

 - prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

- wspieranie ucznia z uzdolnieniami,

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

 - organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

- zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

- wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

* Dyrekcją szkoły

* Rodzicami

* Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

* Nauczycielami i pracownikami innych szkół

* Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

* Poradniami specjalistycznymi

* Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

* Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.

* Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.

* Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.

* Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

* Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)

* Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin. (poradnictwo wychowawcze,  opieka socjalna)

* Psychoedukacja i psychoprofilaktyka. ( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)

* Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 

*** SOCJOTERAPEUTA ***

 Znalezione obrazy dla zapytania socjoterapeuta

Szkolnym  socjoterapeutą jest pani mgr Anna Łukasiewicz

Socjoterapeuta dyżuruje na terenie szkoły w każdy wtorek od 8.00 – 9.00. 

Celem dyżuru jest udzielanie wsparcia terapeutycznego w formie indywidualnej uczniom, rodzicom, kadrze pedagogicznej.

  • Uczniowie, podczas indywidualnych spotkań, będą mogli m.in. odreagować emocjonalnie w sposób werbalny (rozmowę) lub plastyczny (przygotowane będą przybory plastyczne: mazaki, blok, plastelina itp.). Nawiązywana będzie prawidłowa więź terapeutyczna, która będzie motorem zmian w uczniu. Dyżur skierowany jest szczególnie dla dzieci, które stwarzają w szkole najwięcej kłopotów kadrze pedagogicznej, jak i mają wpływ na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Dzieci będą kierowane do Pokoju Socjoterapeuty na prośbę pedagogów (w tym pedagoga szkolnego), rodzica lub z własnej woli. Przyjmowane będą także te dzieci, które czują w sobie silne napięcie emocjonalne lub/i są w trudnej/stresującej sytuacji.

    Stałe wizyty w Pokoju Socjoterapeuty wymagają (z punktu procesu terapeutycznego) zgody dziecka i rodzica. 

 *** OLIGOFRENOPEDAGOG ***

W Naszej Placówce pracuje kadra pedagogiczna z przygotowaniem w zakresie pracy oligofrenopedagoga.

Oligofrenopedagog to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej w placówkach specjalnych, integracyjnych, masowych.

Typowe zadania oligofrenopedagoga to:

- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych,

-planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia,

-wdrażanie uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie),

-ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja), pomoc w organizowaniu "grup wzajemnego wspierania". 

 

 

 

 

orzel

Dzisiaj jest:
22 Październik 2018
Imieniny obchodzą:
Halki, Filipa, Przybysława
Do końca roku szkolnego pozostało:
-487 dni

Linki

Dziennik elektroniczny 

 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

 

Program Bezpieczna +

Znalezione obrazy dla zapytania program bezpieczna +

 

Projekt Erasmus+

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

 

Bezpieczny internet 

 

 

Ogólnopolskia Koalicja

na rzecz

Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

 

  

Projekt Englisch Teaching

 

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Nidzicka Fundacja Rozwoju- NIDA

 

 NIDA.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w kielcach

 

Zadanie pn.: Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej

w Szkole Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali

realizowane przez Gminę Sitkówka - Nowiny,

 jest współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji na kwotę 20 000,00zł.

Statystyki

Użytkowników:
8430
Artykułów:
578
Zakładek:
1
Odsłon artykułów:
351160